Học thuyết đa trí tuệ

Tác giả Howard Gardner Howard Earl Gardner (sinh ngày 11 tháng 7 năm 1943) tại Scranton, Pennsylvania, là một nhà tâm lý học phát triển người Mỹ và là giáo sư nghiên cứu về nhận thức và giáo dục tại Đại học Harvard. Năm 1983, Howard đã xuất bản một cuốn sách có nhan đề “Frames of Mind” (tạm dịch “Cơ cấu của trí tuệ”), trong đó ông công bố …

Học thuyết phát triển nhận thức

Việc vận dụng các lý thuyết tâm lý học và giáo dục học trong dạy học là một xu hướng đổi mới quá trình dạy học trong nhà trường đã và đang được triển khai mạnh mẽ trong các trường ở Việt Nam. Và một số học thuyết tâm lý trở thành kim chỉ nam cho công tác dạy học đó là Học thuyết phát triển nhận thức của nhà …