Thủ tục thành lập trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống tại Việt Nam

Chương trình giáo dục kỹ năng sống DoSkills

Vai trò của giáo dục kỹ năng sống. Không ai có thể phủ nhận vai trò của giáo dục kỹ năng sống đối với sự phát triển và thành công của mỗi người vì vì khoa học giáo dục ngày nay đã khẳng định mỗi cá nhân muốn tồn tại và phát triển trong một xã hội hiện đại thì phải học, học không chỉ để có kiến thức mà …